TOP

營運資訊-列車服務水準

年度/月份 座位利用率 列車準點率 列車發車率
2020年09月 58.98% 99.86% 100%
2020年08月 64.12% 99.45% 100%
2020年07月 61.39% 99.93% 100%
2020年06月 60.91% 99.92% 100%
2020年05月 45.61% 99.95% 100%
2020年04月 34.49% 100% 100%
2020年03月 39.87% 99.98% 100%
2020年02月 48.59% 99.88% 100%
2020年01月 70.79% 99.80% 100%
2019年12月 70.57% 99.65% 100%
2019年11月 68.94% 100% 100%
2019年10月 67.39% 99.96% 100%
2019年09月 66.13% 99.93% 100%
2019年08月 67.43% 99.44% 100%
2019年07月 67.94% 99.96% 100%
2019年06月 69.42% 99.91% 100%
2019年05月 66.01% 99.93% 100%
2019年04月 70.23% 99.91% 100%
2019年03月 68.11% 100% 100%
2019年02月 69.08% 99.87% 100%
2019年01月 65.20% 100% 100%
2018年12月 70.16% 98.98% 100%
2018年11月 69.46% 99.29% 100%
2018年10月 65.73% 99.95% 100%
2018年09月 65.90% 99.93% 100%
2018年08月 67.58% 97.42% 100%
2018年07月 66.28% 99.45% 100%
2018年06月 66.42% 99.60% 100%
2018年05月 65.38% 99.70% 100%
2018年04月 69.36% 99.91% 100%
2018年03月 66.24% 98.05% 100%
2018年02月 69.17% 99.88% 100%
2018年01月 62.32% 99.93% 100%
2017年12月 68.96% 99.95% 100%
2017年11月 66.34% 99.71% 100%
2017年10月 67.21% 99.69% 100%
2017年09月 60.61% 99.64% 100%
2017年08月 68.19% 99.42% 100%
2017年07月 64.96% 99.91% 100%
2017年06月 60.82% 99.74% 100%
2017年05月 65.64% 99.40% 100%
2017年04月 65.42% 99.54% 100%
2017年03月 64.61% 99.93% 100%
2017年02月 65.12% 99.95% 100%
2017年01月 64.69% 99.80% 100%

註:
座位利用率:延人公里占客座公里之百分比。
列車準點率:列車抵達終點站的誤點時間未滿5分鐘之列車次數除以列車總次數。
列車發車率:列車次數除以列車計畫班次數。